Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
-
  €
-
m2

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
ČLÁNOK I
Spoločnosť: DIAMOND HOME s.r.o.
IČO: 46 854 576
Zapísaná: Obchod. reg. OS Trnava, Odd.: Sro, Vložka č. 30264/T
Zastúpená: Alžbeta Horváthová, konateľ
kontakt: diamondhome.horvathova-ZVNC-gmail.com,
+421 914 266 669
web: http://diamond-home.sk/
ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „my“) je realitná kancelária, ktorá ponúka komplexné služby v oblasti sprostredkovanie predaja nehnuteľností. Spoločnosť je členom Realitnej únie Slovenskej republiky.V rámci našej realitnej činnosti prevádzkujeme online web zameraný na inzerciu nehnuteľností http://diamond-home.sk/. Plníme funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkovávame používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je konkrétny portál zameraný a možnosť nakupovať tento tovar ďalším používateľom.
Okrem realitnej činnosti sa venujeme aj finančnému sprostredkovaniu v oblasti poskytovania úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov ako podradený finančný agent zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov
Národnej banky Slovenska pod č. 193960.Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme nazreteľ vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom a klientom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Preto spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí napr. z oblasti právnej, bezpečnostnej, IT, aby sme sa ubezpečili, že žiadne rozhodnutie sa neprijme bez rešpektovania súkromia.
ZÁKLADNÉ POJMY:
1.Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „nariadenie“) a v súlade s §5 písm. o)zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“) prevádzkovateľom Vašich
osobných údajov.
2. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. My sme v súlade s §5 písm. p) Zákona OOU ako podriadený finančný agent zároveň sprostredkovateľom finančnej inštitúcie, s ktorou máme
podpísanú zmluvu v zmysle §9 Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení (ďalej len ako „ZákonFSaFP“).
2.Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej „Pravidlá OOU“ alebo „POOU“)upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa a jeho finančných agentov (FA) a ich zamestnancov v postavení sprostredkovateľov pri vykonávaní finančného sprostredkovania, Prevádzkovateľa a jeho maklérov pri vykonávaní realitnej
činnosti, Prevádzkovateľa a jeho klientov, Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov pri spracovávaní osobných údajov podľa zákona OOU.
3. V prípade, ak ste prejavili o finančné sprostredkovanie v zmysle Zákona FSaFP resp. záujem o sprostredkovanie predaja / kúpy nehnuteľnosti preukázateľný záujem, stali ste sa naším klientom / potencionálnym klientom, (a v rámci nančného sprostredkovania aj klientom / potencionálnym klientom finančnej inštitúcie), a z toho dôvodu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s týmito pravidlami.
4. Na účely definície v rámci týchto POOU dotknutými osobami (ďalej aj ako
dotknuté osoby“, „klienti“ alebo „Vy“) sú:fyzické osoby, s ktorými máme v rámci vykonávania poisťovacej činnosti uzavretú poistnú zmluvu alebo na ktorých majetok, život,zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje; fyzické osoby, ktoré prejavili záujem, resp. pre ktoré sprostredkovávame kúpu/predaj nehnuteľnosti na základe uzatvorenej zmluvy;
 požívatelia našej webovej stránky http://diamond-home.sk/;
 zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby,fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), dediči klienta a poškodení; iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať
s vykonávaním poisťovacej alebo realitnej činnosti.
Všetky údaje, ktoré poskytnete našej spoločnosti, budú uložené v elektronickej forme na našom zabezpečenom serveri alebo v listinnej forme v uzamykateľnom boxe v našom sídle. vyvinieme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov.
ČLÁNOK II.
Prístup k Vašim údajom budú mať nasledovné subjekty:
1. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté resp. sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme Vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť resp. sprístupniť na základe všeobecne záväzných
predpisov. Ide najmä o subjekty, ktorých zoznam nájdete na našom webe:http://diamond-home.sk/
2. Na účely uvedené v týchto Pravidlách OOU môžeme poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas. Sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Našimi sprostredkovateľmi sú subjekty,ktorých zoznam nájdete na našom webe: http://diamond-home.sk/
3. Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom,ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.
ČLÁNOK III.
Ako a na aký účel získavame a spracúvame Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe Vášho súhlasu prípadne bez Vášho súhlasu na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a zákona, na plnenie zmluvy a na základe oprávnených záujmov, a to z nasledujúcich dôvodov:
a) vykonávanie finančného sprostredkovania podľa Zákona FSaFP,
b) identifikácie a overovanie tejto identifikácie podľa Zákona FSaFP,
c) ochrana a domáhanie sa práv prevádzkovateľa a jeho sprostredkovateľov voči Dotknutej osobe podľa Zákona FSaFP a Zákona OOU,
d) zdokumentovanie činnosti, na účely vykonávania dohľadu a plnenie úloh a povinností maklérov a finančných agentov, podľa Zákona OOU a Zákona FSaFP,
e) priamy, nepriamy marketing alebo reklamy, ak ste s tým ako dotknutá osoba udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel,
f) vykonávanie realitnej činnosti na základe osobitnej zmluvy
g) spravovanie Vášho účtu a poskytovanie našich služieb prostredníctvom webu
h) plnenie zákonných povinností – okrem zákona FSaFP nám osobitné právne predpisy ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie vašich osobných údajov. Napríklad v súlade s
Občianskym zákonníkom a predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, spracúvame vaše osobné údaje i za účelom vybavenia prípadných reklamácii. Ďalším príkladom, kedy účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných
povinností je zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone.
ch) presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok - Záleží nám na tom, aby naše služby boli bezpečné
Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a oprávnenie získavať osobné údaje a iné informácie
A) Spracúvanie osobných údajov BEZ potreby Vášho súhlasu  Spracúvanie na základe plnenia zákonnej povinnosti:
- spracúvame Vaše osobné údaje na základe požiadaviek, ktoré nám ukladajú právne predpisy, a to najmä Zákon FSaFP, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Spracúvanie na základe plnenia zmluvya na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy:
- Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej zmluvy, pracujeme s nimi najmä pri rokovaní o uzavretí, zmene alebo spravovaní Vašej zmluvy. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Jednoducho povedané, ide o všetky údaje, ktoré sú uvedené na klientskej zmluve alebo na zmenových formulároch, formulároch analýzy potrieb, či v produktových odporúčaniach, resp. v dotazníku, rezervačnej a inej zmluve. Vaše osobné údaje ďalej spracúvame na účely správy zmluvy alebo na rokovanie o uzavretí alebo zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o
poradenskú činnosť, rokovania o zmluvnom vzťahu a uzatváranie zmlúv,správu zmluvy a evidenciu účastníkov.
To zahrňuje predovšetkým ponuku možnosti uzavrieť, zmeniť alebo ukončiť finančnú službu resp. realitnú činnosť, vykonávať prípravné a analytické práce, poskytovanie doporučení alebo pomoc pri správe finančnej služby a realitnej činnosti a uplatňovaní práv s ňou súvisiacich. Na základe toho sú
spracovávané Vaše osobné údaje a v prípade, ak je to nutné i údaje ďalších účastníkov zmluvného vzťahu alebo inak dotknutých osôb. Bez spracovania týchto údajov nemôžeme naše služby a produkty ponúknuť ani poskytnúť.
Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne
dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej
následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.
 Spracúvanie na základe oprávnených záujmov:
- našimi oprávnenými záujmami je informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy a ponúkať Vám vhodné služby a produkty v rámci finančného sprostredkovania a realitnej činnosti, spracúvať osobné údaje
na účely prevenciea odhaľovania trestných činov, obhajoba právnych nárokov či zhodnotenie, udržiavanie a vylepšovanie našich služieb. Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku,ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov.
Ďalšími oprávnenými záujmami sú:
- zlepšovanie súčasných a vývoj nových produktov na základe
vyhodnotenia údajov a použití našich služieb,
- priamy marketing zahrňujúci LEN ponuku našich produktov alebo služieb priamo súvisiacich s už poskytnutým finančným sprostredkovaním alebo realitnou činnosťou, pokiaľ medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou bude existovať zmluvný alebo obdobný vzťah,
- vyhodnocovanie a zlepšovanie našej obchodnej činnosti (hodnotenie
kvality služieb, reklamácií, využitia kapacít, distribučných kanálov, zloženia zákazníckeho portfólia, účinnosti propagácie a pod.)
- interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka
IT, dane, účtovníctvo, administratíva a pod.)
B) Spracúvanie osobných údajov S Vašim súhlasom spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia, biometrické
údaje a genetické údaje. Súhlas sa dáva osobitným podpisom.
spracúvanie na marketingové účely
Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.
Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:
- ponuku produktov a služieb v rámci finančného sprostredkovania a realitnej činnosti. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, prostredníctvom webovej klientskej zóny alebo mobilných aplikácií našej spoločnosti,
písomnou formou, či formou telefonického volania,
- automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám,
Poskytnutý súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať individuálne ponuky produktov a služieb v rámci finančného sprostredkovania. Bez takto udeleného súhlasu Vám nemôžeme poskytovať individuálne ponuky produktov a
služieb.Udelený súhlas na marketingové účely, ak ste s nami uzavreli zmluvu,trvá po dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu s nami a po dobu nasledujúcich 10 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď elektronicky e mailom na adrese diamondhome.horvathova-ZVNC-gmail.com alebo písomne
listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Blažov 114, Kútniky 929 01 .
Formulár na odvolanie súhlasu sa nachádza na našom webe
http://diamond-home.sk/.
ČLÁNOK IV.
1. Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby,jednotlivé produkty, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potencionálnych klientov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich
mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.
Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:
Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Patrí medzi ne napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti(občiansky preukaz, cestovný pas, vrátane Vašej fotografie) štátna príslušnosť, národnosť a podpis.
Kontaktné údaje Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, adresa.
2. ROZSAH spracúvaných osobných údajov
a) Od Dotknutej osoby sme oprávnení, a to aj opakovane, požadovať dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a iných údajov na účely evidencie, overovania dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti podľa Zákona FSaFP, na účely identifikácie a na ďalšie účely uvedené vyššie uvedenév rozsahu:
meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je
podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené,
adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu),označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba
zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty,ak ich má,dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené Zákonom FSaFP alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s nami.
b) Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno,priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam
o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti,vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písm. a) tohto bodu tohtočlánku Pravidiel OOU(druhý až štvrtý bod) sme oprávnení získavať od podľa
Zákona FSaFPVás kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez Vášho súhlasu.
c) Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv Prevádzkovateľa voči Dotknutej osobe, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností Prevádzkovateľa podľa Zákona FSaFP a Zákona OOU alebo osobitných smeoprávneníaj bez Vášho samostatne udeleného súhlasu získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a
inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Pravidiel OOU a získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.
d) Údaje, na ktoré sa vzťahujú písm. a) až c)tohto článku Pravidiel OOU sme oprávnení sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených Zákonom FSaFP alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa Zákona a osobitných predpisov.Tieto údaje sme zároveň oprávnení zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým majú povinnosť poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov.
e) Na základe Vášho súhlasu resp. na základe plnenia zmluvy tiež spracúvame Vaše osobné údaje z dokladov preukazujúce:
schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy , požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy;oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu;
splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy,ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného
členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne;
 zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy.
f) Pri realitnej činnosti spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu výlučne potrebnom na plnenie zmluvy, ktorú s Vami uzatvoríme. Ide najmä (a nielen)o osobné údaje:
Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailová adresa), štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené,adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto
právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu),označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu, kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty,ak ich má,dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené v zmluve uzatvorenej medzi nami a dotknutou osobou.
ČLÁNOK V.
Odkiaľ osobné údaje získavame Vaše osobné údaje získavame priamo od vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov,
ktorými sú podriadení finanční agenti a makléri.
Vaše osobné údaje tiež môžeme získavať:
od iných osôb, pokiaľ na to dáte súhlas (poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckych zariadení a pod.), ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy (poškodenej osoby, orgány verejnej moci a pod.) alebo ak to vyžadujú právne predpisy alebo z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. insolvenčný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.),od Vašich rodinných príslušníkov.
ČLÁNOK VI.
Prenos údajov do tretích krajín Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
ČLÁNOK VII.
Akú dobu máme uložené vaše osobné údaje Vaše osobné údaje uchovávame po dobu platnosti účelov na spracúvanie osobných údajov uvedených v tomto dokumente najčastejšie po dobu trvania vašej zmluvy alebo mimozmluvných záväzkov, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení platnosti týchto účelov, resp. zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou,uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi na účel archivácie.
Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany
Prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Naša činnosť taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia služieb), ktorá stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa činnosti Prevádzkovateľa po zákonom stanovenú dobu tak, aby bol schopný preukázať plnenie svojich povinností a
odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Napríklad ide o zmluvy, záznamy z jednaní, komunikácie so zákazníkmi a pod. V tomto prípade sa teda vždy riadime platnou právnou úpravou, ktorú je možné dohľadať v zbierke zákonov.
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ak ste s nami uzatvorili zmluvu a nám ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov iba na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu trvania zmluvného vzťahu so našou spoločnosťou a po dobu nasledujúcich 10 rokov po ukončení
takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte.
Ak dôjde k ukončeniu zmluvy pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov,pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe.
Napríklad vymažete váš jediný inzerát, a my sme povinní pristúpiť k likvidácii vašich osobných údajov. Ak ste však počas využívania našich služieb použili i niektoré naše platené služby (napr. topovanie inzerátu), sme oprávnení naďalej spracúvať údaje týkajúce sa vašich realizovaných platieb pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov.
Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená,že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V
rámci našej spoločnosti máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.
ČLÁNOK VIII.
Spracúvanie vašich osobných údajov bez toho, aby ste s nami uzavreli zmluvu je možné v prípadoch , ak:ak ste s nami síce neuzavreli zmluvu, ale ste uvedený na zmluve nášho klienta alebo sa stanete vedľajším účastníkom v priebehu trvania takejto zmluvy, napríklad ako oprávnená osoba. Ďalej sa môže
jednať aj o osobné údaje, ktoré sú potrebné na výplatu poistného plnenia alebo dodržiavanie našich zákonných povinností.
ČLÁNOK IX.
Používanie automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod.
Profilovanie používame pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie našich služieb.
Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb presne podľa Vašich predstáv.
ČLÁNOK X.
POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH
ÚDAJOV
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto pravidlách OOU, sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, právny základ
spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov,informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania
osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o
tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom,či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno,máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať
sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.Žiadosť môžete podať výlučne písomne na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti Blažov 114, Kútniky 929 01 spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti.Vzor žiadosti sa
nachádza na našej webovej stránke http://diamond-home.sk/.
Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu
diamondhome.horvathova-ZVNC-gmail.com alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti Blažov 114, Kútniky 929 01 .
Povinnou Prílohou takejto žiadosti musí byť obojstranná kópia dokladu totožnosti
(napr. občiansky preukaz v súlade s §31 Zákona FSaFP).
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať
povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať.Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e mailovú adresu diamondhome.horvathova-ZVNC-gmail.com alebo písomne listom
zaslaným na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti Blažov 114, Kútniky 929 01 .Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke http://diamond-home.sk/.
Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu diamondhome.horvathova-ZVNC-gmail.com
alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti Blažov 114, Kútniky 929 01 .Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke http://diamond-home.sk/.
Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému
subjektu, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, súhlasu pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
V prípade, ak budete požadovať prenosnosť svojich osobných údajov, je potrebné poslať Vašu žiadosť písomne na adresu sídla našej spoločnosti: Blažov 114,Kútniky 929 01 spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov na marketingové účely a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o
vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu
Vašich osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo založené na výslovnom vašom súhlase so spracúvaním osobných
údajov.
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové
stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov
Súhlas poskytnutý na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď písomne e-mailom na adrese
diamondhome.horvathova-ZVNC-gmail.com alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Blažov 114, Kútniky 929 01 . 
Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.
ČLÁNOK XI.
Kde môžete uplatniť vaše práva
Jednotlivé práva môžete uplatniť u našej spoločnosti a to e-mailom na adresu diamondhome.horvathova-ZVNC-gmail.com alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Blažov 114, Kútniky 929 01 .
Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme
bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná,najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 5,- EUR.
Za ako dlho môžem očakávať odpoveď
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O
predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.
ČLÁNOK XII.
KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ
Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky,neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese:
diamondhome.horvathova-ZVNC-gmail.com, telefonicky na čísle: +421 914 266 669 alebo písomne na adrese našej spoločnosti: DIAMOND HOME s.r.o., Blažov 114,Kútniky 929 01

Novinky a aktuality
Úvery Úvery Pre našich klientov zaisťujeme komplexný hypotekárny servis a konzultácie. Našim...
Užitočné články 5 NAJČASTEJŠÍCH CHÝB PRI POISTENÍ DOMÁCNOSTI A NEHNUTEĽNOSTI Reality   Realitné články  ...