Kontakt / Právne ustanovenia

12660252_230079183996313_1206277457_n

 

 

 

 

DIAMOND HOME s.r.o.

Sídlo a korešpondecia spoločnosti : Blažov 114 , Kútníky 92901 SR

KONTAKT : 0914/266 669

E- mail : diamondhome.horvathova@gmail.com

 

 

 

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Prevádzkovateľ

DIAMOND HOME s.r.o., Blažov 114, 929 01 Kútniky, IČO 46 854 576

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) právo:

 1. Na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  a; potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  b; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

  c ; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  d; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  e; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  f; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

  g; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,

  h; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 1. Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 1. Na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

  a; spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b; využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho       marketingu v poštovom styku,

 c; poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných na účely priameho marketingu.

4. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5.Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa§ 29 ods. 3 Zákona, t.j. do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6.Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a; písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b; osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c; u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) § 28 ods. 6 Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

DIAMOND HOME s.r.o., Blažov 114, 929 01 Kútniky, IČO 46 854 576

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie vymedzeného alebo ustanoveného účelu a prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov v súlade so Zákonom.

Dotknutá osoba je na účely vedenia personálno-mzdovej agendy a vedenia účtovníctva povinná poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, a to v rozsahu podľa osobitných predpisov. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť na základe platnej legislatívy SR.

Dotknutá osoba je na účely činnosti realitnej kancelárie povinná poskytnúť svoje osobné údaje, a to v rozsahu určenom v zmluve s prevádzkovateľom a podľa osobitných predpisov upravujúcich prevod vlastníctva, nájom alebo podnájom. Uvedená osoba je povinná osobné údaje poskytnúť aj za spoluvlastníkov. V prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje nebude klientovi poskytnutá služba.

Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované tretím stranám – obchodným partnerom prevádzkovateľa, zásadne na účely zabezpečenia kúpo-predaja nehnuteľností, nájmu alebo inej realitnej činnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na daný účel. Osobné údaje sú poskytované najmä bankám a iným finančným inštitúciám, notárom, advokátom, iným právnym zástupcom, katastru nehnuteľností alebo inej oprávnenej osobe na základe osobitného predpisu.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií len v prípade, ak tak stanovuje osobitný predpis alebo ak je to na dosiahnutie účelu nevyhnutné, a to len so súhlasom dotknutej osoby.

Aktuálny zoznam realitných maklérov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, je uverejnený na web stránke prevádzkovateľa.

V mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje aj externá účtovnícka firma: Ing. Jarmila Zaťková.

Dotknutá osoba je zodpovedná za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi, a to ako svojich údajov, tak aj údajov osôb, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená. Každú zmenu osobných údajov je povinná prevádzkovateľovi bezodkladne oznámiť.

 

 

Comments are closed